Bowen masáž a její vliv na zdraví člověka

30.09.2020

Autor: Miroslav Omasta

Jsem masér a "Bowen masáž" aplikuji od roku 2013. Jelikož není jednotný název této masáže, používám název Bowen masáž se zkratkou - BM. Zejména se mi osvědčila její aplikace při eliminaci bolesti v oblasti bederní a krční páteře, hamstringů, lýtkových svalů apod. Při své praxi jsem se zajímal, proč tato masáž uvolňuje zatuhlé svaly a tak pomáhá klientům od bolesti. Velmi mě zaujala informace o Thomasi Bowenovi, autoru této masáže, že jí za své třicetileté praxe (1952 - 1982) "vyléčil" přes 120 000 lidí s účinností kolem 90 %. Ptal jsem se sám sebe, jak je to možné. Po prostudování publikace Bowenova masáž autorky RNDr. Heleny Kvašňákové jsem zjistil, že zpravidla každý "Bowenův hmat" (BH) protíná jeden, dva nebo i tři meridiány. Tato skutečnost mě vedla k úvaze, jestli je BH přes jednotlivé meridiány cestou k vysvětlení "vyléčení" člověka.

Po absolvování kurzu Meridiánové masáže vedeného MUDr. Zdeňkem Šosem, jsem teprve pochopil význam proudění energie v meridiánech. K sofistikovanější práci s komplexem meridiánů a akupresurních bodů pomocí počítače jsem zakoupil zařízení ACU - M se sondou Promed ACP. Měřená data jsou ze sondy přenesena do počítače, kde se uloží a graficky vyhodnotí. Pak je na terapeutovi, aby si zvolil odpovídající metodu pro následnou terapii. Pomocí zařízení ACU - M jsem teprve mohl provádět diagnostiku meridiánů před aplikací Meridiánové masáže, ale i po ní. K provádění takovéto diagnostiky mě vedla snaha zjistit, k jakým změnám dochází u klienta nebo klientky po absolvování Meridiánové masáže.

Tato zkušenost s diagnostikováním meridiánů před a po Meridiánové masáži mě vedla k úvaze, jestli je možné něco podobného diagnostikovat při BM. Jak jsem uvedl výše, zpravidla každý BH vede přes meridián, nebo i více meridiánů. Tak jsem se rozhodl aplikovat stejný postup i při BM. Proto jsem se domluvil s klientkou, která měla potíže s chůzí a další svalové obtíže, jestli by s tímto postupem souhlasila. Po jejím souhlasu jsem pět následujících terapií v intervalech jednoho týdne, prováděl diagnostiku meridiánů před BM a po ní (dále jen "diagnostika"). Výsledky byly velmi zajímavé. Změny v meridiánech po BM byly jen v menším rozsahu. Zásadní však bylo, že disbalance mezi jednotlivými meridiány se zmenšily. Jinými slovy řečeno, rozdíly mezi přebytkem a nedostatkem energie v jednotlivých meridiánech se snížily a docházelo k postupnému vytváření rovnováhy. S každou terapií se disbalance postupně snižovaly. Po páté terapii se většina meridiánů blížila rovnováze. Tato skutečnost se promítla i v jejím zdravotním stavu, kdy mohla bez potíží chodit několik kilometrů a zlepšily se i další obtíže související s některými vnitřními orgány. Po třech měsících od poslední terapie je stále bez zdravotních obtíží.

Výše uvedené skutečnosti potvrdily moje úvahy, že BM uvolňuje nejen svaly, ale že působí i na vnitřní orgány. Ukázalo se, že se zařízením ACU - M je možné exaktně potvrdit působení BM na celé tělo, tedy holisticky. Jinými slovy řečeno, BM ovlivňuje tok energie v meridiánech a v nich odstraňuje různé disbalance a navozuje stav rovnováhy. V čínské medicíně rovnováha toku energie v meridiánech znamená zdraví. Potvrdit tuto teorii však může jen dlouhodobá "diagnostika" na mnoha klientech nebo klientkách.

Literatura:

Šos Zdeněk, MUDr., Meridiánová masáž, Poznání 2013, 201 s.

Kvašňáková Helena, RNDr. BC., Bowenova masáž, Poznání 2011, 194 s.